วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มเติม คณะจิตวิทยา

จำนวน 1 งาน

______________________________________________

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มเติม คณะจิตวิทยา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มีสิทธิเข้าประมูลจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานการปรับปรุงหรือตกแต่งภายในอาคาร โดยผลงานที่นำมาแสดงต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปี มีมูลค่าจ้างแต่ละสัญญาไม่ต่ำกว่า 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาท ถ้วน) ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้าประมูลรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เข้าประมูลกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และใบแจ้งปริมาณงาน บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และบัญชีเอกสารส่วนที่ 2) ในวันที่  3 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ หน่วยพัสดุ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดเปิดซองยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2553

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้ที่หน่วยพัสดุ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 กรกฎาคม 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-218-9926 ในวันและเวลาราชการ (9.00 น. - 14.00 น.)

ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัคนางค์ มณีศรี)

                                                                     คณบดีคณะจิตวิทยา

สำเนาถูกต้อง

(นาง กานต์นิธิ โกวิทพิทยาพงศ์)

      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

โดย นาย สุรศักดิ์ วีร์วรวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กรุงเทพฯ

( สำเนา )

ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กรุงเทพฯ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วท. กับ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กรุงเทพฯมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วท. กับ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กรุงเทพฯ
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กรุงเทพฯ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ดาวเทียมภาคพื้นดิน ลาดกระบัง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน อาคารศูนย์ราชการ (อาคาร B) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๕ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔๐,๐๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น ๗ อาคารศูนย์ราชการฯ (อาคาร B) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gistda.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๔๓-๐๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายธงชัย จารุพพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สำเนาถูกต้อง

(นาย ปัญญา สงวนสุข)

      ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

โดย นาย ปัญญา สงวนสุข ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กรุงเทพฯ

( สำเนา )

ประกาศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กรุงเทพฯ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร จำนวน ๒ รายการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายการที่ ๑ จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารวิชาการ ๓

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นจำนวน ๑๑,๐๓๖,๔๓๙.๓๘ บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์)

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานลักษณะเดียวกันกับงานจ้างนี้ ในวงเงินสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

กำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา ราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ จ้างปรับปรุงห้องสารนิเทศ ๒ อาคารบริการ ๑ ชั้น ๑ เป็นศูนย์ ONE STOP SERVICE
ราคากลาง

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นจำนวน ๑,๘๕๗,๓๔๑.๕๑ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานลักษณะเดียวกันกับงานจ้างนี้ ในวงเงินสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) (

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

กำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท

งานปรับปรุงพื้นที่อาคารทั้ง ๒ รายการ กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุเลขที่ ๖๒๑๑ อาคารบริการ ๒ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ และเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ตลาดกลาง บริษัท บีส ไดแมนชั่น จำกัด

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารจำนวน ๒ รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาดังกล่าวข้างต้น ได้ที่กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระหว่างวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๐๔-๗๑๑๗, ๐๒-๕๐๓-๒๕๙๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำเนาถูกต้อง

(นาง ลดาวัลย์ ทิพย์เสนา)

      ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

โดย นาง พจมาลย์ เพิ่มพูลโชคคณา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศ

¨ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ 15/07/2553  ใหม่
¨ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
¨ 10,836,000.00 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
¨           กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
¨           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้ที่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) ห้องจันทรา ๒ ชั้น ๒ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๑๓-๙๗๓๕ ในวันและเวลาราชการ